Inauguracja działalności Centrum Wolontariatu Drukuj

W sobotę, 24 września br., podczas konferencji pt. „Dobro mądrze zorganizowane”, zainaugurowało działalność Centrum Wolontariatu funkcjonujące w ramach Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. W spotkaniu wzięli udział liderzy i przedstawiciele organizacji związanych z wolontariatem z województwa małopolskiego.

Konferencja, realizowana przy udziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2010 r.

Temat spotkania został zaczerpnięty z wypowiedzi ks. bpa Józefa Guzdka (cyt. „Skoro zło się organizuje, czy dobro ma być naiwne... Niech dobro mądrze się zorganizuje”) podczas pierwszej konferencji adresowanej do wolontariuszy. Konferencja pt. "Posługa Miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II w 30. rocznicę powstania encykliki Dives in Misericordia” odbyła się 27 listopada 2010 r. w sali Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Do udziału w tegorocznym spotkaniu w charakterze prelegentów zostali zaproszeni: o. Stanisław Wysocki OC ze Stowarzyszenia św. Eliasza; Elżbieta Wesołek, psycholog z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza, ks. Jarosław Nowak, koordynator ds. wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Józef Rostworowski, Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się !”.

Wśród licznie zebranych gości znaleźli się zarówno wolontariusze, jak również przedstawiciele organizacji związanych z wolontariatem.

Jako pierwszy wystąpił o. Stanisław Wysocki OC z referatem poświęconym przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Ojciec Wysocki przypomniał interpretacje Błogosławionego Jana Pawła II, zgodnie z którą „Samarytanin dokonuje sześciu aktów / czynności, które są wspólne dla każdego człowieka, a nie tylko dla wierzących: widzi go, wzrusza się, zbliża się do niego, opatruje rany, wiezie go do gospody, zapewnia mu opiekę”. W Liście Apostolskim „Salvifici Doloris” Papież napisał, że miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka. Przybliżając bohaterów przypowieści zakonnik pytał o rolę wolontariatu w dzisiejszym świecie. W odpowiedzi zaakcentował, że wolontariat musi zrozumieć siebie i na nowo utożsamiać się, a przede wszystkim poczuć się pierworodnym synem solidarności. Jednocześnie wolontariat ma za zadanie demaskować „przebierańców”, którzy z solidarnością nie mają nic wspólnego. Wolontariat ma za zadanie burzyć „struktury grzechu”, o których mówił Jan Paweł II – napominał.

Następnie głos zabrała Elżbieta Wesołek, która opowiedziała o psychologicznym i duchowym przygotowaniu przyszłych wolontariuszy. Prelegentka zaakcentowała w swojej wypowiedzi ponadreligijny charakter wolontariatu. Postawiła również pytanie o uniwersalne wzorce i wartości, na które muszą znać odpowiedź instytucje przygotowujące przyszłych wolontariuszy, także nowo wybudowane Centrum Wolontariatu. Ważnym aspektem ich pracy jest gotowość i oczekiwanie na wolontariusza, a zatem postawa otwartości w przyjęciu osoby zgłaszającej się na kurs. Ośrodek ma służyć pomocą w rozeznaniu motywacji kandydata, w obserwacji jego sposobów reagowania w różnych sytuacjach, dojrzewaniu do uznaniu swojej słabości. „Dobrze przygotowany wolontariusz to taki, który wie, iż udzielanie wsparcia psychologicznego i duchowego potrzebującym nie jest zarezerwowane wyłącznie dla psychologa lub osoby duchownej” – mówiła. Wolontariusz powinien wiedzieć, jak się zachować w sytuacji odrzucenia pomocy oraz nauczyć się korzystania ze wsparcia ośrodka szkoleniowego.

Kolejny referat został poświęcony zasadom budowania struktur wolontariatu. Zagadnienie omówił ks. Jarosław Nowak w oparciu o 15-letnie doświadczenia krakowskiej Caritas. Ks. Nowak wymienił pięć zasad tworzenia struktur wolontariatu: zarażanie wolontariatem; skierowanie uwagi na potrzeby i oczekiwania młodzieży (w tym odkrywanie autorytetów, pokonywanie słabości, spełnianie marzeń); tworzenie sprawnych struktur („cztery kroki”: wyszukać, wyszkolić, zintegrować, zaangażować), traktowanie podmiotowe, formacja i rozwijanie relacji z drugim człowiekiem.

Wystąpienie Dyrektora Józefa Rostworowskiego miało z kolei na celu uwypuklenie kluczowych kwestii dotyczących zagadnienia wolontariatu w ujęciu teoretycznym i w praktyce. Prelegent wprowadził słuchaczy w temat spotkania wychodząc od próby zdefiniowania tej formy aktywności społecznej. Wypowiedział się także o założeniach i możliwościach wolontariatu, jak również o misji samych wolontariuszy. Ponadto, w referacie zostały przedstawione główne cele i zadania Centrum Wolontariatu oraz zdefiniowane grupy docelowe projektu. Omawiając ramowy harmonogram szkoleń i planowany zakres tematyczny Dyrektor NODN wyjaśnił, że szkolenia nie tylko przybliżą wszystkim zainteresowanym ideę wolontariatu, ale będą użyteczne w rozpoznaniu obszarów pomocy i odpowiednim przygotowaniu do służby wolontariackiej. Dostarczą również potrzebnej wiedzy na temat praw i obowiązków wolontariuszy, umożliwią zapoznanie z aspektami prawnymi wolontariatu, organizacją w zakresie potrzeb szkół i jednostek oświatowych, jak również sposobami pozyskiwania pomocy materialnej i środków finansowych w pracy wolontariuszy. (ah)

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

,,Ruszyło Centrum Wolontariatu"

,,Inauguracja Centrum Wolontariatu..."

,,Centrum Wolontariatu rozpoczyna swoją działalność"

 

ZAPISY NA  BEZPŁATNE SZKOLENIA:

Szkolenia dla kandydatów

Szkolenia dla wolontariuszy

 


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego


 

 

 

 

 

 

Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" składa serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom sobotniego spotkania. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy na ręce członków Grupy Programowej Centrum Wolontariatu i Wolontariuszy Caritas Archidiecezji Krakowskiej  za pomoc w organizacji i koordynację działań związanych z przygotowaniem konferencji.

 

POWRÓT