Prelekcje w Centrum Jana Pawła II Drukuj

Od 1 lipca 2020 r. zapraszamy do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, na „Białych Morzach” na 40-minutowe Prelekcje na temat walorów duchowych i artystycznych Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz historii Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.


Prelekcje odbywają się od poniedziałku do soboty, o godzinach 9:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:30. Uczestnictwo w Prelekcji możliwe jest tylko po wcześniejszej rezerwacji – z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem – drogą telefoniczną: (12) 257 53 11 lub mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konieczne jest by zarezerwowany termin został potwierdzony przez Pracownika Centrum.

 

Cennik:

grupa do 15 osób – 50 zł (brutto);

grupa powyżej 15 osób – 50 zł (brutto) + 3 zł za każdą dodatkową osobę.

W Prelekcji może wziąć udział maksimum 60 osób.

 

Każdy uczestnik Prelekcji zobowiązany jest do:

  • zakrywania ust i nosa - maseczką, przyłbicą, chustką, itp.;
  • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym udostępnionym w specjalnym dozowniku przy wejściu do Kościoła Górnego;
  • zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się, siedzącej w pobliżu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Prelekcji określa Regulamin Prelekcji zamieszczony na stronach internetowych Centrum (www.janpawel2.pl) i Sanktuarium św. Jana Pawła II (www.sanktuariumjp2.pl), a także w Punkcie Informacji Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.

Zapraszamy do bezpiecznego uczestnictwa w Prelekcji i zwiedzania Centrum.

 

Regulamin uczestnictwa w 40-minutowych prelekcjach poświęconych historii Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, walorom duchowym, sakralnym i artystycznym tej przestrzeni.

I. Postanowienia ogólne

1. 40-minutowe Prelekcja poświęcone historii Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, walorom duchowym, sakralnym i artystycznym tej przestrzeni, zwane dalej „Prelekcją” odbywa się w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie, na „Białych Morzach” , od poniedziałku do soboty, w godzinach: 9.00, 11.00, 13.00,14.00 oraz 15.30.

2. Każdy zainteresowany uczestnictwem w Prelekcji, z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren Kościoła Górnego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest w Punkcie Informacji Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz na stronach internetowych Centrum (www.janpawel2.pl) i Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (www.sanktuariumjp2.pl).

II. Podstawowe zasady uczestnictwa w Prelekcji

1. Uczestnictwo w Prelekcji możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji - z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem – drogą telefoniczną: (12) 257 – 53 – 11 lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Po otrzymaniu maile’a lub telefonu Pracownik wyznacza lub potwierdza termin możliwy do przeprowadzenia Prelekcji ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów.

3. Cennik:

grupa do 15 osób – 50 zł (brutto)

grupa powyżej 15 osób – 50 zł (brutto) + 3 zł za każdą dodatkową osobę.

4. W Prelekcji może wziąć udział max. 60 osób.

5. Każdy słuchacz Prelekcji jest zobowiązany do:

• zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy - ust i nosa;

• dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który będzie udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu do Kościoła Górnego;

• zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się, siedzącej w pobliżu.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5 wynika z treści ustawy o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792).

Stosownie do treści ustawy, zobowiązanie:

a) zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

• dziecka do ukończenia 4. roku życia;

• osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

b) zachowania odległości 2 metrów między słuchaczami Prelekcji i nie dotyczy osób sprawujących opiekę nad:

• dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;

• osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

7. Każdy uczestnik Prelekcji ma obowiązek stosowania się do poleceń Pracownika Centrum.

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika Prelekcji zasad niniejszego Regulaminu, utrudniania udziału w niej innym uczestnikom Pracownik Centrum ma prawo wykluczenia takiej osoby z uczestnictwa w Prelekcji. Decyzja Pracownika Centrum w tej kwestii jest ostateczna.

9. Osoby niepełnoletnie, z niepełnosprawnościami pozostają pod opieką Rodziców/Opiekunów Prawnych/Opiekunów.

10. Pracownik Centrum nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie oraz pozostające pod opieką Rodziców/Opiekunów Prawnych/Opiekunów.

11. Podczas Prelekcji obowiązuje zakaz nagrywania (audio-, video) oraz fotografowania.

12. W kwestiach dotyczących przebiegu Prelekcji, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający i ostateczny należy do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.

13. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn.

 

 

Zasady obowiązujące

w Punkcie Informacji Centrum Jana Pawła II

„Nie lękajcie się!” w Krakowie


1) W Punkcie Informacji nie może znajdować się – oprócz Pracowników – więcej niż dwie Osoby z zewnątrz.

2) Każdy wchodzący do Punktu Informacji zobowiązany jest do:

• zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa;

• dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który jest udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu do Punktu Informacyjnego;

• zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się w pobliżu.

3) Zobowiązanie, o którym mowa wyżej wynika z treści ustawy o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792). Stosownie do treści ustawy, zobowiązanie:

a) zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

• dziecka do ukończenia 4. roku życia;

• osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

b) zachowania odległości 2 metrów nie dotyczy osób sprawujących opiekę nad:

• dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;

• osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

4) Sugerowane odległości pomiędzy Osobami wyznaczają przyklejone do podłogi taśmy.

5) Pracownicy Punktu Informacji odgrodzeni są ochronną pleksą, używają jednorazowych rękawiczek oraz maseczek zakrywających usta i nos.

6) W ciągu dnia przewidziana jest 30 minutowa przerwa w godz. 13.00-13.30 na przewietrzenie Punktu Informacji oraz dezynfekcję klamek, lady, pleksy, terminala kart płatniczych i in.

7) Preferujemy płatności kartą płatniczą.

8) Powyższe zasady dostępne w widocznym miejscu w Punkcie Informacji.

 

Jednocześnie informujemy, że Muzeum św. Jana Pawła II, wystawy oraz wieża na terenie Centrum są nieczynne do odwołania