Konferencja pt."Profilaktyka poprzez wychowanie do wartości" w Mogilanach Drukuj

Wójt Gminy Mogilany zaprasza do udziału w konferencji pt. "Profilaktyka poprzez wychowanie do wartości" organizowanej we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!". Konferencja odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 r. w godzinach 14-17 w Sali Narad Urzędu Gminy w Mogilanach.
Zgłoszenia imienne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca br. pod numerem telefonu (12) 276 38 40 (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie).


Program konferencji
ma na celu ułatwienie pracy wychowawczej różnych podmiotów poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych oraz przygotowanie go do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.


Główne cele konferencji:

- zapoznanie uczestników z problemem istotności autorytetu ojca w wychowaniu;
- wykazanie znaczenia uniwersalnych wartości w szeroko rozumianej profilaktyce (w tym profilaktyce uzależnień i zaburzeń zachowania);
- wskazanie współczesnych nurtów w profilaktyce podatności na wpływy psychomanipulacji, w tym oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych;
- nawiązanie do nauczania bł. Jana Pawła II.


Podczas konferencji będą poruszane następujące tematy:

- Wielki nieobecny - myśl Jana Pawła II na temat roli ojca we współczesnym świecie.
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś - Kierownik Katedry Katechetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

- Psychomanipulacja jako zagrożenie dla rozwoju osobowego człowieka w perspektywie oddziaływania sekt
i nowych ruchów religijnych.
Józef Rostworowski – dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!, ceniony ekspert w dziedzinie zagrożeń związanych z oddziaływaniem sekt.

- Leczyć czy wychowywać ? - współczesne spojrzenie na profilaktykę.

dr Bogusława Piasecka, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Do udziału w konferencji zapraszamy
: rodziców, opiekunów, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, katechetów, duszpasterzy, policjantów, strażników miejskich, kuratorów społecznych, pracowników socjalnych, pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów środowiskowych oraz wszystkich tych, którzy chcieliby w ten sposób upamiętnić naszego Wielkiego Rodaka.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu.

 

Organizatorzy:

Urząd Gminy Mogilany

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach

Podmiot realizujący:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!".

 

 

Projekt jest częścią akcji Mogilańskie Wiosenne Spotkania z Profilaktyką
Bądź blisko tych, których kochasz -  chroń ich!