Strona Główna Doskonalenie Nauczycieli Struktura, cele i zadania NODN przy Centrum Jana Pawła II

1 lutego 2009 r.  na mocy Aktu Założycielskiego powstał Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych w organizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tematy szkoleniowe dotyczą wszystkich aspektów życia szkoły, warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora oraz pomocy w lepsze komunikacji i budowaniu kontaktów interpersonalnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także budowania płaszczyzn owocnej współpracy z rodzicami.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta dla Katechetów

Wspieranie pracy Nauczyciela

 

Struktura, cele i zadania NODN przy Centrum Jana Pawła II PDF Drukuj Email

30 września 2009 r., została powołana Rada Programowa Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".
W lipcu 2012 r., w związku z upływem 3-letniej kadencji Dyrektora NODN Józefa Rostworowskiego, funkcję tę powierzono Pani Joannie Niedziałek.

Głównym celem Ośrodka jest:

1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli i wychowawców w zakresie kompetencji pedagogicznych, w tym wychowawczych i społecznych,

3) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych,

4) wspieranie nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego,

5) wspieranie nauczycieli w celu podnoszenia efektywności ich oddziaływań wychowawczych,

6) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,

7) integrowanie środowiska pedagogicznego w kontekście poszukiwania rozwiązań i budowania strategii zaradczych w odniesieniu do doświadczanych trudności,

8) upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II,

9) promowanie w środowiskach oświatowych duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Jana Pawła II.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) badanie realnych potrzeb środowisk szkolnych i pedagogicznych w zakresie doskonalenia zawodowego,

2) tworzenie oferty odpowiadającej na aktualne zapotrzebowanie nauczycieli,

3) nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z kuratorami oświaty, Kuriami Biskupimi i Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie,

4) propagowanie wiedzy służącej rozwijaniu kompetencji osobistych i wychowawczych,

5) wyposażenie wychowawców w kompetencje warunkujące precyzyjną diagnozę specyfiki i źródeł doświadczanych trudności,

6) budowanie i podnoszenie kompetencji osobistych i wychowawczych nauczycieli i wychowawców poprzez grupowe i indywidualne oddziaływania edukacyjne,

7) integrowanie środowiska pedagogicznego oraz budowanie sieci wsparcia poprzez moderowanie grup wzajemnej pomocy.

Ośrodek realizować będzie swoje cele i zadania w szczególności poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym kursów, seminariów, warsztatów, konferencji, wykładów, szkoleń dla rad pedagogicznych, a także praktyk i staży, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów i zajęć, a także dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli,

2) organizowanie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) konsultacje indywidualne i zbiorowe,

4) organizowanie kursów dokształcających dla nauczycieli,

5) realizację projektów internetowych i multimedialnych,

6) realizację kursów doskonalących kompetencje osobiste nauczycieli i opracowanie materiałów na potrzeby kursów,

7) podejmowanie różnych form współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi,

8) działalność wydawniczą i popularyzatorską.

 

Dyrektorem NODN w latach 2009-2012 był  Józef Rostworowski.
Od lipca 2012 r. stanowisko to powierzono mgr Joannie Niedziałek.


W skład Rady Programowej NODN wchodzą
:

dr Krzysztof Gerc, prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Małgorzata Madej, ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, Wanda Papugowa, s. Otylia Pierożek, Agata Szuta, dr Józef Winiarski, s. Leokadia Wojciechowska.


POWRÓT

 

Konferencje i Szkolenia

Brak
Zobacz wszystkie

Zapowiedzi

Brak
Zobacz wszystkie

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER