Zaproszenie na konferencję pt. ,,Wychowanie do wartości" do Skawiny Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. "Wychowanie do wartości" organizowanej we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!", która odbędzie się w dniu 10 maja br. w godzinach 15-19 w Pałacyku ,,Sokół" w Skawinie przy ul. A. Mickiewicza 7. Zgłoszenia imienne są przyjmowane telefonicznie: 12/ 276 38 40 w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja br.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którym leży na sercu wychowanie dzieci w duchu poszanowania wartości i którzy poszukując wzorca w budowaniu rodzicielskiego autorytetu chcą czerpać z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Główne cele konferencji to:

- zapoznanie uczestników z problemem istotności autorytetu ojca w wychowaniu,

- wykazanie znaczenia uniwersalnych wartości w szeroko rozumianej profilaktyce (w tym profilaktyce uzależnień i zaburzeń zachowania),

- wskazanie współczesnych nurtów w profilaktyce podatności na wpływy psychomanipulacji, w tym oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych,

- nawiązanie do nauczania Papieża Jana Pawła II i upamiętnienie dnia Jego beatyfikacji.

 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów, dziadków, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, katechetów, duszpasterzy, policjantów, strażników miejskich, kuratorów społecznych, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów środowiskowych oraz wszystkich tych, którym leży na sercu jak najlepsze wychowanie młodych pokoleń a także tych, którzy chcieliby w ten sposób upamiętnić naszego Wielkiego Rodaka.

 

Program konferencji:

- ,,Wielki nieobecny - myśl Jana Pawła II na temat roli ojca we współczesnym świecie"', ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, Kierownik Katedry Katechetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

- ,,Psychomanipulacja jako zagrożenie dla rozwoju osobowego człowieka w perspektywie oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych", Józef Rostworowski, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!".

- ,,Rodzina jako wartość w kontekście przemian modelu rodziny (od rodziny tradycyjnej do ponowoczesnej)", dr Renata Doniec, Instytut Pedagogiki UJ.

Finałem konferencji będzie dyskusja o tym, jak wprowadzać dzieci w świat wartości, podjęta w następujących blokach tematycznych:

- Rodzice jako podstawowy wzorzec osobowy dla dziecka,

- Pomoc nauczyciela w budowaniu szczęśliwej rodziny,

- Współpraca z rodzicami dziecka w wychowaniu wartości.

 

Organizatorami konferencji są: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 w Skawinie, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!".

 

Udział w konferencji jest bezpłatny